சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் மன்மதன் [ maṉmataṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 20 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அங்கசன்aṅkacaṉ
2. அசரீரன்acarīraṉ
3. அனன்னியசன்aṉaṉṉiyacaṉ
4. ஐங்கணைக்கிழவன்aiṅkaṇaikkiḻavaṉ
5. கந்தர்ப்பன்kantarppaṉ
6. கருப்புவில்லிkaruppuvilli
7. சங்கற்பசன்மன்caṅkaṟpacaṉmaṉ
8. சித்தசன்cittacaṉ
9. திங்கட்குடையோன்tiṅkaṭkuṭaiyōṉ
10. தென்றற்றேரோன்teṉṟaṟṟērōṉ
11. பஞ்சபாணன்pañcapāṇaṉ
12. புட்பகேதுpuṭpakētu
13. மகரகேதனன்makarakētaṉaṉ
14. மனோசன்maṉōcaṉ
15. மனோபவன்maṉōpavaṉ
16. மனோபுmaṉōpu
17. மாபத்தியன்māpattiyaṉ
18. மாரன்māraṉ
19. மோகன்mōkaṉ
20. வேனிலாளிvēṉilāḷi
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் மன்மதன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
4 , 16 , 32 , 37 , 39 , 40 , 55 , 70 , 96 , 148 , 156 , 180 , 250 , 279 , 368 , 371 , 380 , 381 , 382 , 382 , 386
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333