சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் இந்திரன் [ intiraṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 28 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அமரபாதிருamarapātiru
2. அமரேசன்amarēcaṉ
3. ஆகண்டலன்ākaṇṭalaṉ
4. ஆயிரங்கண்ணன்āyiraṅkaṇṇaṉ
5. சங்கிரந்தனன்caṅkirantaṉaṉ
6. சசிமணாளன்cacimaṇāḷaṉ
7. சதக்கிருதுcatakkirutu
8. சதமகன்catamakaṉ
9. சுனாசீரன்cuṉācīraṉ
10. துச்சவனன்tuccavaṉaṉ
11. நமுசிசூதனன்namucicūtaṉaṉ
12. பலசூதனன்palacūtaṉaṉ
13. பாகசாதனன்pākacātaṉaṉ
14. புருகூதன்purukūtaṉ
15. புலோமசித்துpulōmacittu
16. பூதகிருதுpūtakirutu
17. பேனாசனிpēṉācaṉi
18. பொன்னகர்க்கிறைவன்poṉṉakarkkiṟaivaṉ
19. மகபதிmakapati
20. மகவான்makavāṉ
21. மருத்துபாலன்maruttupālaṉ
22. மருத்துவான்maruttuvāṉ
23. மருதவேந்தன்marutavēntaṉ
24. வச்சிரதரன்vaccirataraṉ
25. வலாரிvalāri
26. வாசவன்vācavaṉ
27. வானோர் கோமான்vāṉōr kōmāṉ
28. விண்முழுதாளிviṇmuḻutāḷi
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் இந்திரன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
6 , 9 , 10 , 18 , 33 , 46 , 53 , 54 , 61 , 113 , 131 , 142 , 143 , 188 , 189 , 201 , 219 , 259 , 261 , 274 , 281 , 297 , 304 , 304 , 362 , 372 , 373 , 379
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333