சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் மாலூர்தி [ mālūrtiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 8 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அருணாக்கிரசன்aruṇākkiracaṉ
2. உவணன்uvaṇaṉ
3. கருடன்karuṭaṉ
4. சுதாகிருதுcutākirutu
5. தட்சாயம்taṭcāyam
6. பன்னகாசனன்paṉṉakācaṉaṉ
7. புள்ளரசுpuḷḷaracu
8. வைனதேயன்vaiṉatēyaṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் மாலூர்தி என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
85 , 145 , 243 , 306 , 312 , 341 , 374 , 384
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333