சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் ஈசன் [ īcaṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 18 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அம்பிகைபாகன்ampikaipākaṉ
2. அரவணிந்தோன்aravaṇintōṉ
3. அரியயற்கரியோன்ariyayaṟkariyōṉ
4. ஏற்றுவாகனன்ēṟṟuvākaṉaṉ
5. கயிலையாளிkayilaiyāḷi
6. காமதகனன்kāmatakaṉaṉ
7. கூற்றுதைத்தோன்kūṟṟutaittōṉ
8. கொன்றைசூடிkoṉṟaicūṭi
9. சலதரன்calataraṉ
10. சிதிகண்டன்citikaṇṭaṉ
11. சுடலையாடிcuṭalaiyāṭi
12. தந்தியினுரியோன்tantiyiṉuriyōṉ
13. தாண்டவராயன்tāṇṭavarāyaṉ
14. நீறணிந்தோன்nīṟaṇintōṉ
15. பினாகபாணிpiṉākapāṇi
16. மங்கைபங்காளன்maṅkaipaṅkāḷaṉ
17. மானிடமேந்திmāṉiṭamēnti
18. மேருவில்லிmēruvilli
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் ஈசன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
35 , 78 , 105 , 134 , 161 , 199 , 211 , 222 , 232 , 248 , 268 , 297 , 352 , 356 , 360 , 368 , 371 , 382
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333