சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
பொன் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 30 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 38 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 39 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 47 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 71 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 92 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 121 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 153 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 159 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 199 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 205 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
12. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 206 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
13. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 208 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
14. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 210 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
15. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 232 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
16. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 243 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
17. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 262 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
18. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 273 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
19. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 312 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
20. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 360 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
21. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 362 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
22. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 383 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
23. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 384 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
24. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 57 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
25. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 14 : 72 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

பொன் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 25 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அக்கினிவீரியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 30 : 02 : 03
2. இரணியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 232 : 02 : 01
3. உருக்குமம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 262 : 02 : 03
4. கநகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 57 : 01
5. கனகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 362 : 04 : 01
6. கற்புரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 360 : 03 : 01
7. காங்கேயம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 38 : 02 : 01
8. சாதகும்பம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 121 : 02 : 01
9. சானசிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 384 : 02 : 03
10. சாமீகரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 205 : 01 : 03
11. சாமரீகரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 199 : 02 : 01
12. சிருங்கிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 273 : 02 : 01
13. சுரராக்கம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 243 : 03 : 01
14. சுவணம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 312 : 02 : 01
15. சுவர்ணம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 14 : 72 : 01
16. செங்கொல்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 39 : 03 : 01
17. செந்தாதுசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 159 : 04 : 03
18. சொன்னம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 383 : 03 : 01
19. சௌமேசகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 206 : 03 : 03
20. சௌமேருகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 210 : 02 : 01
21. தீத்தகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 153 : 04 : 01
22. தமனியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 208 : 01 : 03
23. தொடுக்கம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 92 : 02 : 03
24. பிஞ்சானம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 71 : 02 : 03
25. மாசைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 47 : 02 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333