சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
மெய் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 151 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 241 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 11 : 58 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 12 : 63 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 15 : 56 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 17 : 15 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 17 : 29 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 17 : 70 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 17 : 72 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 22 : 54 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

மெய் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 10 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. சத்தியம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 11 : 58 : 01
2. சரதம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 241 : 02 : 01
3. சரீரம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 12 : 63 : 01
4. தத்தியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 151 : 01 : 03
5. தத்துவம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 15 : 56 : 01
6. தேகம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 17 : 15 : 01
7. தொக்குவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 17 : 29 : 01
8. நிச்சயம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 17 : 72 : 01
9. நிசம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 17 : 70 : 01
10. யதார்த்தம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 22 : 54 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333