சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
வருத்தம் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 130 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 171 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 6 : 14 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 35 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 8 : 55 : 05 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 47 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 9 : 49 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 11 : 36 : 05 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 16 : 69 : 05 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 20 : 37 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்
11. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 52 : 03 பொருள் விளக்கச் சொல்

வருத்தம் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 10 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஆகுலம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 6 : 14 : 01
2. இமிசைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 35 : 01
3. உபத்திரவம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 8 : 55 : 01
4. உபபீடனம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 171 : 04 : 01
5. கடினம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 47 : 01
6. கஷ்டம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 9 : 49 : 01
7. சங்கடம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 11 : 36 : 01
8. துக்கம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 16 : 69 : 01
9. பிரயாசைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 20 : 37 : 01
10. வாதனைசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 130 : 04 : 03
11. வாதனைவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 52 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333