சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
வியாழன் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 2 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 61 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 109 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 231 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 236 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 19 : 67 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

வியாழன் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 6 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஆண்டளப்போன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 109 : 01 : 03
2. சிகண்டிசன்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 2 : 02 : 01
3. சுரகுருசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 236 : 02 : 01
4. தெய்வமந்திரிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 231 : 02 : 01
5. பிரகஸ்பதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 19 : 67 : 01
6. வாசசாம்பதிசிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 61 : 02 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333