சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
காடு என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 39 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 177 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 263 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 292 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 320 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 329 : 03 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 361 : 02 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
8. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 364 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
9. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 04 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
10. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 23 : 23 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்

காடு என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 10 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. அரணியம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 263 : 03 : 01
2. ஆரணியம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 04 : 01
3. கானகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 364 : 01 : 01
4. கானனம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 361 : 02 : 01
5. குவிரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 320 : 03 : 03
6. சங்கிரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 39 : 02 : 03
7. தில்லம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 292 : 03 : 03
8. பழுவம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 329 : 03 : 03
9. வநம்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 23 : 23 : 01
10. விபினம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 177 : 04 : 01

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333