சொற்குவியல்
சிந்தாமணி நிகண்டு, வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் ஆகிய இரண்டு மின்-அகராதிகளிலும் பொதுவாகக் காணப்படும் 614 சொற்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
இரத்தம் என்ற சொல் காணப்படும் இடங்கள்
1. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 90 : 03 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
2. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 108 : 02 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
3. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 142 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
4. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 231 : 01 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
5. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 235 : 01 : 02 பொருள் விளக்கச் சொல்
6. சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும்1876 செய்யுள் ► 303 : 04 : 04 பொருள் விளக்கச் சொல்
7. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்1938 பக்கம் ► 7 : 48 : 01 தலைச் சொல்

இரத்தம் என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 8 சொற்களும் அவை காணப்படும் அகராதி / நிகண்டு இடங்களும்.
1. ஆரகம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 235 : 01 : 01
2. உதிரம்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 142 : 04 : 03
3. குருதிவடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 48 : 02
4. சுடுவல்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 90 : 03 : 01
5. செந்நீர்வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் பக்கம் ► 7 : 48 : 03
6. நெய்த்தோர்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 231 : 01 : 03
7. புண்ணீர்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 108 : 02 : 03
8. புலானீர்சிந்தாமணி நிகண்டு மூலமும் உரையும் செய்யுள் ► 303 : 04 : 03

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333