தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கன்னிமரா பொது நூலகம்
முகவரி : பாந்தியன் சாலை
எழும்பூர்
  சென்னை - 600008
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 14
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
கன்னிமரா பொது நூலகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12
இந்திய நூலக வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1981
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1981)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 32
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1970
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 106
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1969
பதிப்பு ஆண்டு : 1978
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1978)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 83
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1971
பதிப்பு ஆண்டு : 1977
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1977)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 235
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1967
பதிப்பு ஆண்டு : 1976
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1976)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 50
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1968
பதிப்பு ஆண்டு : 1976
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1976)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 58
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1966
பதிப்பு ஆண்டு : 1974
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1974)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 82
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1965
பதிப்பு ஆண்டு : 1973
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1973)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 93
ISBN :
தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1965
பதிப்பு ஆண்டு : 1973
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1973)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 180
ISBN :
தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1964 (பகுதி 1 , 2)
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1972)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 148
ISBN :
12

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan