தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : ??????
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
??????
1
????? ??????
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : ????? ???????
ஆசிரியர் : ????????? ( ???? )
புத்தகப் பிரிவு : ??????
பக்கங்கள் : 128
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : ????? ??????? (???????? 2008 )
ஆசிரியர் : ??????? ?????, ?????
புத்தகப் பிரிவு : ??????
பக்கங்கள் : 120
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : ????? ??????? (2002)
ஆசிரியர் : ???????, ??????????????
விலை : 36
புத்தகப் பிரிவு : ??????
பக்கங்கள் : 112
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : ???????????? (2000)
ஆசிரியர் : ???????
பதிப்பகம் : ?????????? ????????
புத்தகப் பிரிவு : ??????
பக்கங்கள் : 88
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : ???????? ??????? (2000)
ஆசிரியர் : ??????? ???????????
புத்தகப் பிரிவு : ??????
பக்கங்கள் : 188