வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் தே வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 21
தேகம் தேசசு தேவபக்தி தேவாதீனம்
தேகவியோகம் தேசம் தேவன் தேவி
தேகாப்பியாசம் தேயு தேவஸ்தானம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333