வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 59
நகல் நடைமுறை நரகம் நவீனம்
நகுலம் நண்டு நரல் நள்ளிரவு
நகை நண்பகல் நரன் நறுமணம்
நங்கை நண்பன் நல்குரவு நன்மை
நஞ்சு நண்பு நல்லிணக்கம் நன்மைதீமை
நட்சத்திரம் நதி நல்வினை நன்மையல்லாதது
நட்டம் நந்தர் நல்வினை தீவினை நன்றாகச் செய்யப்பட்டது
நட்பு நந்தவனம் நல்வினைப் பயன் நன்றியில் செயல்
நடராஜமூர்த்தி நந்தனவனம் நல்வேளை நன்னடை
நடராஜன் நபர் நலச்செய்தி நன்னாள்
நடு நம்பிக்கை நலம் நன்னுகர்ச்சி
நடுக்கம் நமஸ்காரம் நலவழி நன்னெறி
நடுநிலை நயம் நவக்கிரகம் நனவு
நடுவர் நயனம் நவதானியம் நஷ்டம்
நடுவின்மை நர்த்தனம் நவநீதம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333