வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 59
நகல் நதி நயம் நவக்கிரகம்
நகுலம் நந்தர் நயனம் நவதானியம்
நட்சத்திரம் நந்தவனம் நர்த்தனம் நவநீதம்
நட்டம் நந்தனவனம் நரகம் நவீனம்
நடராஜமூர்த்தி நபர் நரன் நஷ்டம்
நடராஜன் நமஸ்காரம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333