வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் நா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 25
நாகம் நாதன் நாயகன் நாரிகேளம்
நாசம் நாநாவிதம் நாயகி நாவிதன்
நாசி நாபிதன் நாராசம் நாஸ்திகன்
நாதம் நாமம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333