வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் நா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 25
நாகம் நாடோறும் நாமகள் நாவிதன்
நாசம் நாணல் நாமம் நாள்
நாசி நாதம் நாயகன் நாற்பக்கம்
நாட்கடன் நாதன் நாயகி நாற்றம்
நாட்கழிதல் நாநாவிதம் நாராசம் நான்முகன்
நாட்டல் நாபிதன் நாரிகேளம் நாஸ்திகன்
நாடு
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333