வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் நி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 57
நிக்கிரகம் நியதி நில நூல் நிழல்
நிகழ்ச்சி நியமம் நிலப்பிரிவு நிற்பன
நிச்சயம் நியமனம் நிலம் நிறம்
நிசம் நியமித்தல் நிலவு நிறுவுதல்
நிசி நியாயம் நிலாமுகிப்புள் நிறை
நித்தியம் நியாயாதிபதி நிலை நிறைகோல்
நித்திரை நிர்ப்பந்தம் நிலைக்களன் நிறைதல்
நிதரிசனம் நிரயம் நிலைநிறுத்தல் நிறைவு
நிதானம் நிருணயம் நிலைப்படுதல் நிறைவுண்மை
நிதி நிருமூலம் நிலைபெறுத்தல் நினைத்தல்
நிந்தனை நிருவாகம் நிலைமை நினைப்பளவு
நிபந்தனை நிருவாணம் நிலையியற் பொருள் நினைப்பு
நிபுணர் நிரூபித்தல் நிவர்த்தி நினைவு
நிமித்தம் நில நடுக்கம் நிவிர்த்தி நிஷ்டூரம்
நிமிஷம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333