வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் நி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 57
நிக்கிரகம் நிதி நியமம் நிருமூலம்
நிச்சயம் நிந்தனை நியமனம் நிருவாகம்
நிசம் நிபந்தனை நியமித்தல் நிருவாணம்
நிசி நிபுணர் நியாயம் நிரூபித்தல்
நித்தியம் நிமித்தம் நியாயாதிபதி நிவர்த்தி
நித்திரை நிமிஷம் நிர்ப்பந்தம் நிவிர்த்தி
நிதரிசனம் நியதி நிருணயம் நிஷ்டூரம்
நிதானம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333