வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் நூ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 8
நூதனம் நூலறிவு நூற்கூறுபாடு நூற்றொகுதி
நூல் நூலாசிரியன் நூற்பிரிவு நூறாயிரம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333