வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 41
பாக்கியம் பாதகம் பாயுரு பாலகன்
பாசம் பாதம் பார்வதி பாலப்பருவம்
பாடாணம் பாதரட்சை பாரம் பாவனை
பாடியம் பாதை பாரியா பாஷியம்
பாணி பாநகம் பாரியை பாஷை
பாத்தியம் பாபமோசனம் பால்யர் பாஸ்கரன்
பாத்திரம் பாபி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333