வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 41
பாக்கியம் பாதகம் பாயுரு பாலகன்
பாகுமருந்து பாதம் பார்ப்பனச்சேரி பாலப்பருவம்
பாசம் பாதரட்சை பார்ப்பார் பாலம்
பாட்டு பாதி பார்ப்பான் பாவலன்
பாட்டை பாதுகாப்பு பார்வதி பாவனை
பாடாணம் பாதை பார்வை பாழ்
பாடியம் பாநகம் பாரம் பாழி
பாடு பாபமோசனம் பாரியா பாஷியம்
பாணி பாபி பாரியை பாஷை
பாத்தியம் பாம்பு பால்யர் பாஸ்கரன்
பாத்திரம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333