வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பு வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 56
புட்பம் புத்தி புராதனம் புனர்ப்பாகம்
புட்பராகம் புத்திரன் புருடன் புஜபலம்
புட்பவதி புத்திரி புருடார்த்தம் புஷ்டி
புண்ணிய திநம் புதன் புரோகிதன் புஷ்பம்
புண்ணிய பாவம் புயபலம் புவனி புஸ்தகம்
புத்தகம் புராணம் புவி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333