வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பு வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 56
புகலடைதல் புத்தி புரளி புழை
புகழ் புத்திரன் புராணம் புள்
புகழ்தல் புத்திரி புராதனம் புறங்கூற்று
புகழ்பரவல் புதல்வன் புருடன் புறந்தூற்றல்
புகழின்மை புதல்வி புருடார்த்தம் புன்மை
புகை புதன் புருவநடு புனர்ப்பாகம்
புட்பம் புதியவன் புரோகிதன் புனல்
புட்பராகம் புதுப்பிறை புலம்பல் புனிதநீர்
புட்பவதி புதுப்புனலாட்டு புலவன் புனிதம்
புண் புதுமை புலன் புனைவு
புண்ணிய திநம் புதையல் புலால் புஜபலம்
புண்ணிய பாவம் புயபலம் புவனி புஷ்டி
புண்மருத்துவம் புரட்டன் புவி புஷ்பம்
புத்தகம் புரத்தல் புழு புஸ்தகம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333