வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பூ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 30
பூ பூசுணி பூப்பு நன்னீராட்டு பூர்வபக்ஷம்
பூ வழிபாடு பூசை பூப்பு நீராட்டு பூர்விகம்
பூகம்பம் பூஞ்சோலை பூப்புக் கழிப்பு பூரணம்
பூகோள சாஸ்திரம் பூணல் பூமாலை பூரணை
பூங்கா பூணூற்சடங்கு பூமி பூரித்தல்
பூச்சி பூதம் பூர்த்தி பூனைக்கண்மணி
பூச்சியம் பூந்தோட்டம் பூர்வ சென்மம் பூஷணம்
பூசாரி பூப்பானவள்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333