வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பூ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 30
பூகம்பம் பூசை பூர்வ சென்மம் பூரணை
பூகோள சாஸ்திரம் பூதம் பூர்வபக்ஷம் பூரித்தல்
பூச்சியம் பூமி பூர்விகம் பூஷணம்
பூசாரி பூர்த்தி பூரணம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333