வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பே வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 17
பேச்சு பேய் பேரிடர் பேருலகம்
பேசாதிருத்தல் பேர்த்தி பேரின்பம் பேருறக்கம்
பேசாமை பேரழகு பேரின்பவீடு பேரொலி
பேதம் பேரன் பேருரை பேறு
பேதை
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333