வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பொ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 28
பொக்கிஷ சாலை பொருட்டு பொருள் பொறி
பொக்கிஷம் பொருட்படுத்தாமை பொருள்கள் பொறுத்தல்
பொட்டு பொருத்தம் பொருளியல் உண்மை பொறுமை
பொது பொருத்து பொல்லாங்கு பொறை
பொய் பொருந்துமாறு பொழுது பொன்
பொய்கை பொருநை பொற்பட்டாடை பொன்மணி
பொருட் களஞ்சியம் பொருப்பு பொறாமை பொன்னாக்கல்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333