வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 113
மகத்துவம் மசானம் மதுகரம் மநஸ்தாபம்
மகா மண்டூகம் மந்தம் மநோகரம்
மகாத்மா மணிபூரகம் மந்தாரம் மநோராச்சியம்
மகாராசன் மத்திபம் மந்திரம் மமகாரம்
மகிமா மத்திமம் மந்திரி மயாநம்
மகிமை மத்தியானம் மநசு மரணபரியந்தம்
மகுடம் மதம் மநநம் மரணம்
மச்சம் மது மநப்பூர்வம் மரணை
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333