வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 113
மக்கள் மணமாகாதவள் மயிர் மறம்
மகட்கொடை மணமாகாதவன் மயிர்வினைஞன் மறலி
மகத்துவம் மணமாகாப் பெண் மரணபரியந்தம் மறவர்
மகவு மணிபூரகம் மரணம் மறுப்பு
மகள் மத்தளம் மரணை மறுமொழி
மகளிர் முதற் பூப்பு மத்திபம் மரபு மறை
மகளுக்குக் கொடுக்கும் கொடை மத்திமம் மரம் மறைக்காடு
மகன் மத்தியானம் மருங்கு மறைத்தல்
மகா மதம் மருத்துச்சாலை மறைத்திருவாளர்
மகாத்மா மதி மருத்துவம் மறைந்துறைதல்
மகாராசன் மதிப்பு மருத்துவன் மறைபொருள்
மகிமா மது மருந்து மறைமுடிவு
மகிமை மதுகரம் மருந்துக் குடிநீர் மறைமொழி
மகிழ்ச்சி மந்தம் மருந்துணா மறைமொழித்தகடு
மகிழ்தல் மந்தாரம் மருள் மறையியல் நெறி
மகுடம் மந்திரம் மருளல் மறைவு
மங்கை பங்கன் மந்திரி மலக்காற்று மன்றம்
மச்சம் மநசு மலர் மன்றல்
மசானம் மநநம் மலர் தூவழிபாடு மன்னர்மன்னன்
மட்டற்றது மநப்பூர்வம் மலவாய் மன்னன்
மட்டு மநஸ்தாபம் மலிவு மனக்கோட்டை
மட்டும் மநோகரம் மலை மனநிறைவு
மடி மநோராச்சியம் மலைத்தல் மனம்
மண் மப்பு மலைமகள் மனவருத்தம்
மண்டூகம் மமகாரம் மலைவு மனவெழுச்சி
மணப் பொருள் மயக்கம் மழுக்கம் மனவொருக்கம்
மணப்பெண் மயல் மழைவானம் மனிதன்
மணப்பொருட்கூட்டு மயாநம் மள்ளர் மனைவி
மணம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333