வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் மா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 22
மாசூல் மாதம் மாநபங்கம் மார்க்கம்
மாத்சரியம் மாதா மாநியம் மாலுமி
மாத்திரம் மாதாந்தம் மாமிசபட்சணம் மாற்சரியம்
மாத்திரை மாந்தம் மாமிசம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333