வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் மா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 22
மாசின்மை மாதம் மாநியம் மாலுமி
மாசூல் மாதா மாமணி மாலை
மாணாக்கன் மாதாந்தம் மாமிசபட்சணம் மாற்சரியம்
மாத்சரியம் மாதிருக்கும் பாதியன் மாமிசம் மாறுபாடு
மாத்திரம் மாந்தம் மார்க்கம் மானக்கேடு
மாத்திரை மாநபங்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333