வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் மு வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 61
முக்காலவுணர்வினன் முண்டம் முயற்சி கைகூடல் முறைமன்றத் தலைவர்
முக்கியம் முத்தி முரண் முறைமன்றம்
முகடு முத்திரை முருட்டுத்தன்மை முறைமை
முகம் முதல் முருடன் முறையின்மை
முகமன் முதல்வர் முழக்கம் முறையீடு
முகவரி முதல்வன் முழுத்தம் முன்
முகஸ்துதி முதலிருக்கை முழுநிலா முன்பிறப்பு
முகில் முதலிலிருந்து கடைசிவரை முழுமனது முன்மொழிதல்
முகூர்த்தம் முதற்பொருள் முளரி முன்னறிதல்
முடி முதன்மை முளை முன்னேற்பாடு
முடி ( கோயில் முதலியவற்றின் முடி ) முதியோன் முறி முன்னோர் தேட்டம்
முடிக்கக் கூடாதது முதிராச்சாவு முறித்த சாறு முன்னோர் நடை
முடிசூட்டல் முதுமை முறை முனிவருறையுள்
முடிவில்லது மும்மலக்கட்டினர் முறைகேடு முனிவன்
முடிவு முயற்சி முறைப்பாடு முனைப்பு
முடுக்கு
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333