வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் மெ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 6
மெய் மெய்ப்படுதல் மெய்யுணர்வு மென்மை
மெய்க்காட்சியாளன் மெய்ப்பித்தல்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333