வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் மே வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 11
மேகம் மேடை மேலாடை மேற்கோள்
மேடம் மேல்நிலை மேலீடு மேன்மை
மேடு மேல்வயிறு மேற்கொள்ளல்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333