வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 132
கக்கல் கண்கூடு கர்க்கடகம் கலாசாலை
கக்கற் கழிச்சல் கண்டம் கர்ச்சனை கலியாணம்
கங்கணம் கண்டனம் கர்த்தா கலுழன்
கங்குல் கண்ணெச்சில் கர்ப்பக்கிரகம் கலை
கட்சி கண்ணேறு கர்ப்பவதி கலைமகள்
கட்டளை கண்ணோட்டம் கர்வம் கவர்ச்சி
கட்டாயம் கண்திருஷ்டி கரகோஷம் கவர்தல்
கட்டி கண்படை கரவிலான் கவலை
கட்டு கணக்காயன் கரி கவி
கட்டுப்பாடு கணக்கு கருங்குரங்கு கவுளி
கட்டுரை கணபதி கருடன் கழகம்
கடகம் கணவன் கருணை கழிவிரக்கம்
கடமை கணவனும் மனைவியும் கருத்தா கழுத்து
கடல் கணிதம் கருத்தின்மை கள்
கடலிணைக்கால் கதம்பம் கருத்து களஞ்சியம்
கடவுட் கொள்கையன் கதிரவன் கருத்துரை களிப்பு
கடவுட் பற்று கதிரோன் வருகை கருமம் களைகண்
கடவுட்செயல் கந்தம் கருமை களைப்பு
கடவுள் கந்தமூலம் கருவாய் கற்பரசி
கடவுள் நிலையம் கந்துகம் கருவி கற்பனை
கடவுளிடத்தன்பு கந்நிகை கருவிப் பொருள் கற்பித்தல்
கடவுளுண்மை கந்மஷம் கருவியறிவு கற்பிப்போள்
கடவுளுணா கநகம் கருவுயிர்ப்பு கற்பிப்போன்
கடிது கபம் கருவூலம் கற்புடையவள்
கடிவாளம் கபோதி கரை கற்றச்சு
கடினம் கம்பி கல்லூரி கறுப்பு
கடுந்துன்பம் கம்பீரம் கல்வி கனம்
கடும்பற்றுள்ளம் கமலம் கல்வி பயிற்றல் கனலி
கடுமை கயரோகம் கலக்கம் கனவு
கடூரம் கயற்கண்ணி கலங்கரை விளக்கம் கஷ்டசாத்தியம்
கடைக்கால் கயிலாசம் கலசம் கஷ்டம்
கண் கயிலாயம் கலப்பு கஷாயம்
கண்காணி கயிறு கலம் கக்ஷி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333