வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 41
காசம் காரணம் காலச்சேபம் காழ்ப்பு
காட்சி காரி காலந்தவறு காளம்
காடு காரியங்கைகூடல் காலப்பொருத்தம் காளை
காடுறை வாழ்க்கை காரியதரிசி காலம் காற்பரடு
காணிக்கை காரியஸ்தன் காலன் காற்பரளை
காத்தல் கால் காலை காற்று
காப்பாற்றல் கால்வழி காலை மாலை வழிபாடு காற்றுப்பிடிப்பு
காப்பு கால ஒழுங்கு காவல் கான்முளை
காய்ச்சல் காலக்கணிதர் காவற்காரன் காஷ்டம்
காயம் காலக்கிரமம் காவி காஷாயம்
காரகன்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333