வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 28
கிஞ்சுகம் கிரகஸ்தம் கிரியை கிலேசம்
கிடாரம் கிரகித்தல் கிரீடம் கிழங்கு
கிணறு கிரந்தம் கிருபை கிழமை
கியாதி கிரமம் கிருமி கிழவன்
கிரகசாரம் கிரயம் கிருஷ்ணபக்ஷம் கிளி
கிரகணம் கிராதன் கிருஷி கிளையாறு
கிரகம் கிராமம் கிலம் கிஸ்தி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333