வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 28
கிஞ்சுகம் கிரகஸ்தம் கிராமம் கிருஷ்ணபக்ஷம்
கிடாரம் கிரகித்தல் கிரியை கிருஷி
கியாதி கிரந்தம் கிரீடம் கிலம்
கிரகசாரம் கிரமம் கிருபை கிலேசம்
கிரகணம் கிரயம் கிருமி கிஸ்தி
கிரகம் கிராதன்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333