வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 97
வக்கிரம் வதநம் வரவேற்பு வழி
வகித்தல் வதுவை வரி வழிச்செலவு
வகுப்பு வதூ வரிசை வழிநடத்துதல்
வகை வந்தனம் வருக்கம் வழிப் பயணம்
வச்சிரம் வந்தனோபசாரம் வருடம் வழிப்போக்கு
வசதி வநபோசனம் வருணம் வழிபடல்
வசந்தம் வநம் வருணனை வழிபடுதல்
வசநம் வநவாசம் வருத்தம் வழிபாடு
வசவு வம்சம் வல்லபம் வழிபாடு செய்வோன்
வசித்தல் வம்பன் வல்லமை வழிமொழிதல்
வசியம் வமிசம் வல்லவர் வழியளவை
வசீகரம் வயசு வல்லவன் வழிவழி
வஞ்சனை வயது வலதுமூச்சு வழுத்து
வஞ்சினம் வயம் வலம்வருதல் வழுத்துரை
வட்டம் வயிரம் வலவன் வள்ளன்மை
வடகீழ்ப்பால் வயிற்றளைச்சல் வலி வளர்ச்சி
வடமொழி வயிற்றுவலி வலிமை வளர்பிறை
வடிவு வயிறு வலிவு வளைவு
வண்டி வயோதிகம் வலுக்கட்டாயம் வறியன்
வண்டு வர்க்கம் வலுக்குறைவு வறுமை
வண்ணம் வர்ணம் வவ்வல் வன்கொலை
வணக்கம் வர்த்தமானம் வழக்கம் வன்மை
வணக்கவுரை வரம் வழக்கிடுதல் வஸ்திரம்
வணங்கல் வரலாறு வழக்கு வஸ்து
வதந்தி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333