வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 97
வக்கிரம் வதந்தி வம்சம் வர்த்தமானம்
வகித்தல் வதநம் வமிசம் வரம்
வச்சிரம் வதுவை வயசு வருக்கம்
வசந்தம் வதூ வயது வருடம்
வசநம் வந்தனம் வயம் வருணம்
வசித்தல் வந்தனோபசாரம் வயிரம் வருணனை
வசியம் வநபோசனம் வயோதிகம் வல்லபம்
வசீகரம் வநம் வர்க்கம் வஸ்திரம்
வண்ணம் வநவாசம் வர்ணம் வஸ்து
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333