வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 40
வாக்கியம் வாசம் வாதனை வாயு
வாக்கு வாசனை வாதித்தல் வார்த்தை
வாக்குத்தத்தம் வாஞ்சை வாந்தி வாரம்
வாக்குமூலம் வாத்சல்யம் வாந்தி பேதி வாராவதி
வாகனம் வாத்தியம் வாநரம் வாலிபம்
வாசகம் வாதம் வாமம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333