வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 40
வாக்கியம் வாத்சல்யம் வாய்பாடு வாழ்த்து
வாக்கு வாத்தியம் வாயாலெடுப்பு வாழ்த்துரை
வாக்குத்தத்தம் வாதம் வாயில் வாழ்தல்
வாக்குமூலம் வாதனை வாயு வாழ்நாள்
வாகனம் வாதித்தல் வாயுரை வாள்
வாசகம் வாந்தி வார்த்தை வான்
வாசம் வாந்தி பேதி வாரம் வான்மகள்
வாசனை வாநரம் வாராவதி வானம்
வாஞ்சை வாமம் வாலிபம் வானவூர்தி
வாணிபம் வாய் வாழ்க்கை வானொலி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333