வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 111
விக்கிநம் விடயம் விபரீதம் விருத்தாந்தம்
விக்கிரமம் வித்தியாசம் விபூதி விருத்தி
விகடன் வித்துவான் விமோசநம் விரோதம்
விகற்பம் வித்தை வியபிசாரி விலாசம்
விகாரம் விதண்டாவாதம் வியவகாரம் விவகாரம்
விகிதம் விதந்து வியாக்கியாநம் விவசாயம்
விச்சை விதம் வியாச்சியம் விவரணம்
விசாரணை விதவை வியாசம் விவாகம்
விசாரம் விதி வியாதி விவாதம்
விசாலம் விதேயன் வியாபாரம் விவேகம்
விசித்திரம் விந்து வியாஜம் விஜயம்
விசுவாசம் விந்தை விரதம் விஷ்ணு
விசேடம் விநயம் விருச்சிகம் விஷம்
விஞ்ஞாபனம் விநாயகர் விருட்சம் விஷயம்
விஞ்ஞானகலர் விநாயகர் சதுர்த்தி விருத்தன் விஸ்தாரம்
விட்டுணு விநோதம் விருத்தாசலம் விஸ்தீரணம்
விடம் விபத்து
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333