வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வே வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 29
வேகம் வேதனம் வேதாந்தம் வேதியர்
வேடம் வேதனை வேதாரண்யம் வேஷம்
வேதம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333