வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வே வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 29
வேகம் வேதனம் வேலை வேற்றுமை
வேட்கை வேதனை வேவுகாரர் வேற்றுமையின்மை
வேட்டுவன் வேதாந்தம் வேள்வி வேறன்மை
வேடம் வேதாரண்யம் வேள்வி செய்வோன் வேறு
வேடன் வேதியர் வேள்வித்தீயோம்புகை வேறுபாடின்மை
வேடிக்கை வேரோடு கல்லல் வேளாண்மை வேறுபாடு
வேண்டுகோள் வேல் வேளை வேஷம்
வேதம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333