வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கூ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 21
கூச்சம் கூடவிருத்தல் கூந்தல் கூலி
கூசுமாண்டம் கூடுகை கூபம் கூவம்
கூட்டம் கூடுதல் குறைதல் கூர்மம் கூற்றுவன்
கூட்டாளி கூத்தன் கூர்மை கூறுபாடு
கூட்டு மருந்து கூத்து கூலம் கூறை
கூட இருத்தல்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333