வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கை வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 13
கை கைகூடுதல் கைம்பெண் கைமெய்காட்டல்
கை தட்டுதல் கைங்கரியம் கைம்மாறு கையிறை
கைக்கூலி கைப்பணம் கைம்மாறு கருதா உதவி கையுறை
கைக்கொள்ளல்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333