வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கொ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 18
கொக்கி கொடுத்தல் கொண்டு விற்றல் கொல்லாமை
கொங்கை கொடுமை கொப்பரை கொழுப்பு
கொடி கொடை கொப்புளம் கொள்கை
கொடிமுந்திரி கொண்டாட்டம் கொப்பூழ் கொள்ளையிடல்
கொடுக்கல் வாங்கல் கொண்டு நடத்தல்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333