வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கோ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 19
கோட்சாரம் கோமயம் கோலம் கோள்நூலார்
கோட்டி கோயில் கோழி கோஷ்டம்
கோத்திரம் கோயில் கொள்ளுவித்தல் கோழை கோஷ்டி
கோதண்டம் கோயிற்சுற்று கோள் கோஷம்
கோதுமைத் தேம்பாகு கோரம் கோள்நிலை
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333