வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 46
சாக்காடு சாதகம் சாமர்த்தியம் சாரீரம்
சாக்கிரதை சாதம் சாமான் சாரூபம்
சாக்கிரம் சாதனம் சாமி சால்வு
சாகரம் சாதாரணம் சாமீப்பியம் சாலோகம்
சாகை சாதி சாய்ங்காலம் சாவகாசம்
சாசனம் சாதித்தல் சாயுச்சியம் சாவடி
சாசுவதம் சாதியாசாரம் சாயை சாவதானம்
சாட்சி சாது சார்பு சாவு
சாடி சாதுரியம் சாரதி சாறு
சாத்திரம் சாந்தம் சாரம் சான்று
சாத்துவிகம் சாந்திரம் சாராம்சம் சாஷ்டாங்கம்
சாத்மிகம் சாபம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333