வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 46
சாக்கிரதை சாத்மிகம் சாதுரியம் சாயை
சாக்கிரம் சாதகம் சாந்தம் சாரதி
சாகரம் சாதம் சாந்திரம் சாராம்சம்
சாகை சாதனம் சாபம் சாரீரம்
சாசனம் சாதாரணம் சாமர்த்தியம் சாரூபம்
சாசுவதம் சாதி சாமான் சாலோகம்
சாட்சி சாதித்தல் சாமி சாவகாசம்
சாடி சாதியாசாரம் சாமீப்பியம் சாவதானம்
சாத்திரம் சாது சாயுச்சியம் சாஷ்டாங்கம்
சாத்துவிகம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333