வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 53
சிகரம் சித்திரவதை சிருஷ்டி சிற்பம்
சிகிச்சை சிதைவு சிரேஷ்டம் சிற்றுயிர்
சிகித்சை சிநேகம் சிரேஷ்டன் சிற்றூர்
சிகை சிநேகிதம் சிலாக்கியம் சிறந்த பகுதி
சிங்கம் சிம்ஹம் சிலாகித்தல் சிறப்பு
சிங்காசனம் சிரஞ்சீவி சிலேட்டுமம் சிறிது
சிங்காரம் சிரத்தை சிவப்பேறடைவு சிறுபான்மை
சிங்குவை சிரம பரிகாரம் சிவப்பேறு சிறுமை
சிசு சிரமம் சிவமணி சின்னம்
சிசுருஷை சிரவணம் சிவவுலகு சின்னாபின்னம்
சிட்சை சிரார்த்தம் சிவனருகிருப்பு சினக்குறிப்பு
சித்தம் சிரிப்பு சிவனுருவம் சினம்
சித்தி சிருட்டி சிவிகை சிக்ஷை
சித்திரம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333