வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சீ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 17
சீக்கிரம் சீதளம் சீமந்தினி சீவகாருண்ணியம்
சீடன் சீதோஷ்ணம் சீர்ணோத்தாரணம் சீவசெந்து
சீணதசை சீமந்த புத்திரன் சீரணம் சீவனம்
சீதபேதி சீமந்தம் சீலம் சீவியம்
சீதம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333