வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சு வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 40
சுக்கிரவாரம் சுதந்திரம் சுரம் சுவாசம்
சுக்கிலபக்ஷம் சுதேசம் சுரஸம் சுவாதிஷ்டானம்
சுக்கிலம் சுந்தரம் சுருக்கு சுவாமி
சுகந்தம் சுபாவம் சுருதி சுவீகாரம்
சுகம் சுபிக்ஷம் சுலபம் சுவேதம்
சுகாதாரம் சுமை சுவடி நூல் சுவை
சுகிர்தம் சுயபாஷை சுவதந்திரம் சுவைஞன்
சுடுகாடு சுயம்வரம் சுவர்க்கம் சுவைத்தல்
சுடுதல் சுயார்ச்சிதம் சுவர்ணம் சுழுத்தி
சுத்தம் சுயேச்சை சுவாசகாசம் சுற்றம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333