வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சு வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 40
சுக்கிரவாரம் சுதந்திரம் சுயேச்சை சுவாசகாசம்
சுக்கிலபக்ஷம் சுதேசம் சுரம் சுவாசம்
சுக்கிலம் சுந்தரம் சுரஸம் சுவாதிஷ்டானம்
சுகந்தம் சுபாவம் சுருதி சுவாமி
சுகம் சுபிக்ஷம் சுலபம் சுவீகாரம்
சுகாதாரம் சுயபாஷை சுவதந்திரம் சுவேதம்
சுகிர்தம் சுயம்வரம் சுவர்க்கம் சுழுத்தி
சுத்தம் சுயார்ச்சிதம் சுவர்ணம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333