வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் செ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 25
செந்நீர் செய்தித்தாள் செயற்கை செல்வம்
செம்பால் செய்நீர் செயற்பாடு செல்வன்
செம்மணி செய்பவன் செரித்தல் செல்வி
செய்கடன் செய்யுள் செரியாமை செலவு
செய்கை செயல் செருக்கு செவி
செய்தி செயலாளன் செல்வக் கடவுள் செழிப்பு
செய்தி இதழ்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333