வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சோ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 15
சோசியர் சோதி சோமவாரம் சோலையுணா
சோத்திரம் சோதிடர் சோமன் சோற்றின் மறுபால்
சோதரன் சோபித்தல் சோர்வு சோறு
சோதனை சோம்பல் சோலி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333