வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சௌ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 6
சௌக்கியம் சௌந்தரம் சௌரமானம் சௌஜன்யம்
சௌகரியம் சௌபாக்கியவதி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333