வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் தா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 26
தாகம் தாபரம் தாமதம் தாற்பரியம்
தாசன் தாபித்தல் தாமம் தானம்
தாட்சணியம் தாம்பரபரணி தாரதம்மியம் தானியம்
தாநம் தாமசம் தாவரம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333