வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் தா வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 26
தாகம் தாமசம் தாய்மொழி தாள்
தாசன் தாமதம் தாரதம்மியம் தாற்பரியம்
தாட்சணியம் தாமம் தாவரம் தான் தேடிய பொருள்
தாநம் தாமரை தாழ்த்தல் தான் விரும்பும் மணம்
தாபரம் தாமரைக்கண்ணி தாழ்ந்தோன் தானம்
தாபித்தல் தாய் தாழி தானியம்
தாம்பரபரணி தாய்நாடு
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333