வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் தீ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 21
தீ தீமை தீர்க்கதரிசி தீவாந்தரம்
தீ நாள் தீமொழி தீர்க்கம் தீவிரம்
தீங்கு தீயது தீர்த்தம் தீவினை
தீட்டு தீயவன் தீரம் தீவினைநீக்கம்
தீபஸ்தம்பம் தீயோன் தீரன் தீவு
தீபாராதனை
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333