வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் து வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 34
துக்கம் துப்புரவின்மை துரோகம் துளை
துண்டு துப்புரவு துலக்கம் துறக்கம்
துணி துய்த்தல் துலாக்கோல் துறவறம்
துணிவு துய்ப்பு துவ்வல் துறவி
துணை துயரம் துவக்கம் துறவு
துணை மருந்து துயில் துவசம் துன்ப நீக்கம்
துணையின்மை துரிதம் துவாரம் துன்பம்
துதி துரியம் துவேஷம் துஷ்டன்
துதிக்கை துரியாதீதம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333