வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் தூ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 13
தூக்கம் தூபம் தூய்மையின்மை தூலம்
தூண் தூபி தூரதிருஷ்டிக் கண்ணாடி தூள்
தூதர் தூய்மை தூரம் தூஷணை
தூது
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333