வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் தெ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 14
தெய்வநேயம் தெய்வமில் கொள்கையாளன் தெளிவு தென்புலத்தார் கடன்
தெய்வப் பெண் தெய்வமேறல் தெளு தென்முகக் கடவுள்
தெய்வபக்தி தெரு தெற்கு தென்றற்காற்று
தெய்வம் தெலுங்குநாடு
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333